VŠEOBECNÉ  OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ONLINE I OFFLINE  PROGRAMY

vaši investici do vzdělání v oblasti zdraví beru vážně!

Pár slov od mě, pro Vás

Vážený a milý návštěvníku, čtenáři, kliente.

Tato chvíle je pro mne velice významná. Své produkty a služby tvořím s láskou a plným nasazení. Vy se nyní chystáte jeden z nich zakoupit. Obchod je pro mě spolupráce. Dlouhodobá a oboustranně prospěšná. Užitek, který získáváte s mými produkty, je pro mě velmi důležitý a přeji si, aby pro Vás znamenal spokojenost s mojí prací. Miluji automatizaci činností, abyste pak mohli více svého času trávit se svými blízkými či se dále vzdělávat. Přečtěte si prosím pozorně následující text. Žijeme ve světě, kde platí právní pravidla pro podnikání a já je dodržuji. A i když si v administrativě příliš nelibuji, tyto obchodní podmínky chrání Vás i mně v situacích, kdyby došlo k neočekávaným událostem. Přeji si ale, aby se tak nikdy nestalo, a Vy jste se stali mými nadšenými zákazníky, čtenáři, klienty, kteří se mnou půjdou ještě mnoho let na společné cestě.

Vladi Vavroušková

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si mnou nabízený produkt nebo službu, je mojí zákonnou povinností informovat Vás o mé společnosti a o pravidlech mého obchodování s Vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.Prosím, přečtěte si dále uvedený text velmi pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na příslušné tlačítko v prodejním formuláři potvrzujete, že Vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s mými obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte.Děkuji 

Kontaktovat mně můžete:

Pro on-line komunikaci na emailové adrese: radysklementinou@vladivavrouskova.com

Pro vyřizování reklamace na emailové adrese: radysklementinou@vladivavrouskova.com

​Moje všeobecné obchodní podmínky si také můžete stáhnout.

Obecná ustanovení

  • Poskytovatelem služeb (online vzdělávací programy, webináře, semináře, knihy, CD, DVD) v on-line marketingu, online podnikání a v oblastech osobního rozvoje a zdraví je  Vladi Vavroušková, UTR/IČ 1930252515 se sídlem: 34 Hampden Place, Wigan, WN50QW, United Kingdom, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel" / „Prodávající").
  • Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku on-line kurzu Poskytovatele (dále jen „Uživatel" / „Kupující")

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, jejíž předmětem je prodej produktů, služeb a zboží, uvedených na webových stránkách www.vladivavrouskova.com (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.vladivavrouskova.com

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

PŘEDMĚT SMLOUVY/OBJEDNÁVKY, OZNAČENÍ PRODUKTU A CENA, OBJEDNÁVKA


1. Předmětem smlouvy je nákup, prodej a přístup k lektorským video lekcím uložených na serveru Poskytovatele a dalších služeb a zboží Poskytovatele nabízených na tomto serveru. Jejich specifikace a jednotlivé varianty, včetně jejich obsahu, jsou uvedeny na webových stránkách www.vladivavrouskova.com

2. Také veškeré informace, týkající se objednávky, označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH poskytuje prodávající na webové stránce www.vladivavrouskova.com u daného produktu. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

3. Ukázková videa slouží jako úvod k on-line kurzu a k ověření technické dostupnosti pro uživatele. Uživatel má právo prohlížet si tato ukázková videa pro svoji osobní potřebu zdarma.

Objednávka


1. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, náklady na poštovné) si hradí zákazník sám.

2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

3. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

4. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

6. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

7. Vlastnické právo k produktům/zboží/službu přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

8. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání zboží v PDF verzi je třeba z jeho strany splnit technické požadavky– aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru může být omezena funkcionalita. Požadavky na otevření PDF souborů: Doporučený software Adobe Reader (zdarma dostupný ZDE: http:/ger.adobe.com/sk/reader/otherversions)

9. Uhrazením ceny on-line kurzu získává Uživatel právo na přístup k objednanému on-line kurzu poskytovatele za účelem svého vzdělávání.

CENA, ZPŮSOB ÚHRADY, FAKTURACE


1. Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.vladivavrouskova.com najde kupující všechny ceny služeb včetně DPH v zákonné výši.

2. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3. U vybraných produktů (tištěná kniha) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

4. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby.

ZPŮSOB PLATBY


1. Cenu produktu/zboží /služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostním způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

Možnosti plateb

Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na Paypal nebo/a platební bránu společnosti Gopay, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu Paypal nebo/a společnosti Gopay, a.s. .

3. Využít můžete těchto možností plateb:

- online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro

- bankovním převodem na základě faktury

3.1 Forma platby je jednorázová.

3.2 Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.3 Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

DODACÍ PODMÍNKY


1. U živých setkání se dodáním rozumí zaslání daňového dokladu po zaplacení objednávky vstupenky na tuto akci a to prodejcem na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři.

2. V případě tištěných produktů (kniha), prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

3. V případě online produktů (kniha v PDF verzi, audionahrávka) se dodáním rozumí doručení odkazu ke stažení produktu na emailovou adresu kupujícího.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV


1. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (živé akce, knihy, e-knihy, online kurzy a audionahrávky) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva.

2. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít, může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy.

3. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

4. On-line kurz je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

5. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z on-line kurzu na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

6. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu umístěna.

7. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu.    8.Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

9. V případě prokázaného porušení tohoto článku zaplatí Uživatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

10. Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení on-line kurzu. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí Uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE


1. Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

3. Odešlete informace prosím emailem na radysklementinou@vladivavrouskova.com spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

4. Knihy, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.

5. Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal.  

6. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.

7. Peníze za produkt/zboží/službu Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.

Práva a povinnosti Uživatele


1. Uživatel je povinen uhradit cenu on-line kurzu či živé akce stanovenou na webových stránkách www.vladivavrouskova.com, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).

2.Uživatel má právo využívat služby objednaného on-line kurzu či fyzicky přijít na živé setkání.

3. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením kurzovného, zdali mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na serveru Poskytovatele. Úhradou objednávky on-line kurzu Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný on-line kurz. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

4. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku -  Ochrana autorských práv.

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE


1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

3. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese radysklementinou@vladivavrouskova.com. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad.

5. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

GARANCE


Za své produkty Vladi Vavroušková ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupená služba či zboží pro vás není vhodná. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu.

1. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na radysklementinou@vladivavrouskova.com s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu.

Při objednání:

a) produktu E-book

Při koupi produktu E-book má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 10 dnů od zaplacení produktu. Žádosti o odstoupení od smlouvy po 10 dnech, respektive 11. dne, již prodávající není povinen přijmout. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu radysklementinou@vladivavrouskova.com, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně e-booku. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

b) živé akce - semináře, konference.

1. 14nů před akcí, odesláním žádosti o storno na adresu radysklementionou@vladivavrouskova.com. V průběhu akce - kdykoliv v průběhu pořádání živé akce účastník osobně oznámí, že si přeje využít garance.

2. Po absolvování živé akce - po jejím skončení na místě jejího konání osobně oznámí, že účast na akci pro něho byla nulovým přínosem a proto si přeje využít garance a vrátit zaplacenou částku.

c) tištěná kniha

1. V případě nespokojenosti s tištěnými knihami napište na radysklementinou@vladivavrouskova.com. Vrátíme vám peníze za knihu.

2. Způsob a varianty, jak garance využít, jsou vždy specifikovány na příslušné webové stránce projektu www.vladivavrouskova.com. Jsou rovněž uvedeny v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, jenž je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od sdělení žádosti o využití garance. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem a to na účet, který kupující sdělí v momentě, kdy garance využívá.

Cookies


Stránky www.vladivavrouskova.com používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese radysklementinou@vladivavrouskova.com.

2. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována korporací v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

7. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 17.04.2019

© 2019 Vladi Vavrouskova

radysklementinou@vladivavrouskova.com

>